E-commerce

Рабочая программа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра інформаційних технологій і систем управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник директора

Амосов О.Ю.

__________________________

“31” серпня 201 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

ВПП 7 «Електронна комерція»

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

факультет соціально економічного управління

Харків – 2013 рік


Робоча програма "Електронна комерція" для слухачів за за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент "

„29” серпня, 2013 року – 13 с.

.

Розробники:

Кобзев І.В. доцент інформаційних технологій і систем управління, к.т.н., доцент;

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційних технологій і систем управління

Протокол від “31” серпня 2013 року № 1

Завідувач кафедри

інформаційних технологій і систем управління

______________________ Орлов О.В.

(підпис)

“31” серпня 2013 року

Схвалено науково-методичною радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Протокол від “31” серпня 2013 року № 6

“31” серпня 2013 року Голова ____________________ Амосов О. Ю.

(підпис)

Ó Кобзев І.В.

Ó ХарРІ НАДУ, 2013 рік


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1

Галузь знань:

0306 «Менеджмент і адміністрування»

Варіативна

Модулів – 1

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: практичне завдання

Семестр

Загальна кількість годин – 180

4-й

3-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

2 год.

4 год.

Практичні, семінарські

54 год.

 

6 год.

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

108 год.

88 год.

80 год.

Індивідуальні завдання [1]

Вид контролю: екзамен

Примітка .

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40% до 60%

для заочної форми навчання – 7% до 93%

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Розвиток комп’ютерної техніки та, особливо, комп’ютерних систем, технологій і мереж, зокрема глобальної мережі Інтернет, зумовив формування нового потужного комунікаційного каналу. На його базі утворилась та стрімко розвивається нова всесвітня платформа бізнес-процесів. Інтернет-магазини та аукціони, електронні біржі, Інтернет-банкінг та Інтернет-реклама вже стали звичним явищем у нашому житті. Взаємодія двох факторів: величезне охоплення потенційних клієнтів і низький рівень затрат, визначила високу доходність електронного бізнесу, хоча і збільшила міру ризику.

Зважаючи на зазначене вище, можна стверджувати, що електронний бізнес у сучасному суспільстві приречений на подальший розвиток та поширення.

Електронний бізнес є досить молодим і надзвичайно перспективним напрямом бізнесу, тому підготовка кваліфікованих фахівців цього напряму є актуальним завданням не лише в Україні

Мета курсу «Електронна комерція» полягає у вивченні сучасних і стратегічних технологій електронної комерції, принципів роботи систем e-commerce, ефективного та безпечного застосування на практиці сучасних засобів та технологій електронної комерції. Метою вивчення дисципліни є надання теоретичних і практичних знань щодо виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів.

Завдання вивчення курсу полягає у дослідженні студентами еволюційного становлення електронної комерції; визначенні основних принципів функціонування ринку електронної комерції; використанні знань про системи електронної комерції в управлінні, плануванні та фінансовому контролі електронного магазину.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти вільно користуватися понятійним апаратом, аналізувати фінансову, нормативну і економіко-технологічну інформацію у області електронної комерції, здійснювати покупки в Інтернет з використанням різних видів електронних платіжних систем і користуватися фінансовими послугами. Cтудент повинен мати уявлення: про основи web-бізнесу, і принципи функціонування віртуальних магазинів, а також про системи безпеки використовуваних при розрахунках через Інтернет.

Студенти повинні отримати теоретичні і практичні знання з засад електронної комерції, типів електронних платежів, методів захисту інформації; набути вміння оцінювати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації.

Предметом навчальної дисципліни є бізнес в Інтернеті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

¾ системи і форми електронної комерції;

¾ структуру та основні функції електронних магазинів;

¾ особливості комерційної діяльності в мережах;

¾ методи і системи електронних платежів;

¾ оцінку економічної ефективності функціонування електронного магазина;

¾ сутність і види реклами в електронній комерції;

¾ нормативно-праве регулювання електронної торгівлі.

вміти :

¾ створювати електронний каталог товарів;

¾ шукати та порівнювати товари;

¾ працювати з системою реєстрації та ведення користувачів;

¾ формувати пропозицію та здійснювати електронний продаж товарів та послуг;

¾ рекламувати товари та послуги в електронному середовищі;

¾ оцінювати економічну ефективність функціонування електронного магазину.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 5 кредитів ECTS.

3. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Основні поняття електронної комерції. Платіжні та фінансові системи Internet. Безпека і захист інформації в електронній комерції. Маркетинг в Internet.

Тема 1. Основні поняття електронної комерції

Електронна комерція в інформаційному секторі економіки. Електронна комерція як навчальна дисципліна.

Е-бізнес і Е-комерція, загальні поняття. Електронний торговельний центр. Електронний підпис. Переваги Е-комерції. Засади створення систем Е-комерції. Оф-лайновий бізнес. Он-лайновий бізнес. Бізнес-процес. Прямі продажі через Internet.

Використання технології Intranet для внутрішніх потреб компанії. Загальні засади. Intranet. Extranet. Вплив Intranet на бізнес-процеси в компанії. Архітектура Intranet. Клієнт-сервер. Intranet на пострадянському просторі. Вплив специфіки національного бізнесу на Intranet.

Тема 2. Платіжні та фінансові системи Internet

Системи платежів для електронної комерції. Транзакція. Кредитні Internet-системи. Кредитна картка. Банкомат. Дебетові Internet-системи. Електронні чеки. Електронні гроші. Дебетова картка.

Електронні платіжні системи в національних слов’янськомовних сегментах Internet. Проект «Internet-картка». Електронна платіжна система Webmoney Transfer. Система платежів для електронного бізнесу CyberPlat. Платіжна Internet-система PayCash. Електронний гаманець.

Інтерактивне банківське обслуговування. Діяльність банків в Internet. Internet-банкінг і PC-банкінг. Приклади Internet-банкінгу.

Тема 3. Безпека і захист інформації в електронній комерції

Різновиди шахрайства в електронній комерції. Хакер. Кракер.

Криптографічні засоби шифрування інформації. Алгоритми шифрування. Процес шифрування. Різновиди систем шифрування. Цифровий сертифікат. Роль цифрових сертифікатів і сертифікаційних центрів.

Інші системи захисту інформації, що передається в Internet. Захист Web-застосувань: S-HTTP і SSL. Захист електронної пошти. Захист мереж: міжмережні екрани (брандмауери, Firewall). Віртуальні приватні мережі. Інтерфейси прикладного програмування.

Забезпечення захисту у платіжних системах в Internet. Захист у системах на основі пластикових карт. Захист у системах на основі цифрових грошей. Безпека електронних платежів, які діють у пострадянських країнах.

Тема 4. Маркетинг в електронній комерції. Тактичні прийоми електронної комерції

Маркетинг в Internet (електронний маркетинг). Інформаційний маркетинг, вивчення ринку. Виробництво товару або послуги. Реалізація. Продаж і після продажна діяльність. Реклама в Internet. Банер. Хіти на сайтах. Основні способи просування товарів і послуг в Internet. Індексування сайту. Реклама на тематичних сайтах. Контекстна реклама. Банерні мережі. Обмін між серверами кнопками, банерами, посиланнями. Спам.

 

Змістовий модуль 2. Електронний ринок на базі Internet. Віртуальні підприємства. Перспективи розвитку електронної комерції

 

Тема 5 . Електронний ринок на базі Internet

Візитні картки фірм. Корпоративні сайти і бізнес-портали. Торговельні концентратори. Web-форум. Форми Internet-торгівлі. Internet-крамниці. Кошик товарів покупця. Електронні моли. Банк-емітент. Банк-еквайєр. Банківська картка. Організаційно-господарські питання розвитку електронної торгівлі.

Internet-аукціони. Web-форма.

 

Тема 6 . Електронна підтримка споживачів

Інформаційні послуги. Дистанційне навчання та його особливості. Дистанційний курс. Розвиток української системи дистанційної освіти.

Тема 7 . Віртуальні підприємства

Інформаційне суспільство. Віртуальний продукт. Віртуальне підприємство. Система workflow (робочий потік). Телеробота. «Стискання» бізнес-процесів. Динамічне брокерство. Принципи успіху в Internet-комерції.

Тема 8 . Перспективи розвитку електронної комерції

Становлення вітчизняної он-лайн економіки: тенденції, проблеми та напрями розвитку. WAP- банкінг. Internet-інкубатор.

Вітчизняні Internet-проекти.

4. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

сем

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основні поняття електронної комерції. Платіжні та фінансові системи Internet. Безпека і захист інформації в електронній комерції. Маркетинг в Internet.

Тема 1. Основні поняття електронної комерції

16

2

     

14

 

0,5

     

22

Тема 2. Платіжні та фінансові системи Internet

12

2

     

14

 

0,5

2

   

22

Тема 3. Безпека і захист інформації в електронній комерції

 

4

     

14

 

0,5

     

22

Тема 4. Маркетинг в електронній комерції. Тактичні прийоми електронної комерції

 

2

     

12

 

0,5

     

22

Разом за змістовим модулем 1

90

10

10

   

54

 

2

     

88

Змістовий модуль 2. Електронний ринок на базі Internet. Віртуальні підприємства. Перспективи розвитку електронної комерції

Тема 5. Електронний ринок на базі Internet. Віртуальні підприємства.

12

2

4

   

14

 

1

2

     

Тема 6. Електронна підтримка споживачів

14

2

4

   

14

 

1

2

 

2

 

Тема 7. Віртуальні підприємства

 

2

     

14

 

1

2

     

Тема 8. Перспективи розвитку електронної комерції

 

2

     

12

 

1

       

Разом за змістовим модулем 2

90

8

8

   

54

 

4

6

   

80

Усього годин

180

18

54

   

108

180

6

6

   

168

5. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

 

Тема 1. Основні поняття електронної комерції .

6

1

Створення дайджесту інформації на тему «Електронна комерція» Оцінка та порівняння пошукових систем.

4

2

Створення ефективного рекламного повідомлення. Створення і розсилання власного резюме.

2

 

Тема 2. Платіжні та фінансові системи Internet .

6

3

Платіжні системи в Інтернеті

4

4

Інтернет-банкінг

2

 

Тема 3. Безпека і захист інформації в електронній комерції

8

5

Захист інформації у комп’ютерних мережах

4

6

Вивчення функціональних можливостей та набуття практичних навичок роботи з системою Інтернет-банк Приват24

4

 

Тема 4. Маркетинг в електронній комерції. Тактичні прийоми електронної комерції

6

7

Вибір провайдера Інтернет-послуг та способу підключення до мережі

4

8

Принципи первісного залучення та утримування відвідувачів на Веб-сайті

2

 

Тема 5. Електронний ринок на базі Internet.

8

9

Інтернет-магазини

4

10

Інтернет-аукціони та товарні біржі

4

 

Тема 6 Електронна підтримка споживачів

8

11

Інтернет-трейдинг та Інтернет-страхування

4

12

Мобільна торгівля. Інші види електронної торгівлі

4

 

Тема 7. Віртуальні підприємства

8

13

Робота з торгівельною площадкою Aliexpress

4

14

Робота з Інтернет аукціоном EBay

4

 

Тема 8. Перспективи розвитку електронної комерції

4

15

Аналіз та оцінка українських Інтернет-магазинів

4

 

Всього за четвертий семестр

54

6. Самостійна робота

 

Самостійна робота студентів (СРС) є обов’язковою при виконанні індивідуальних завдань і повинна мати систематичний характер, що постійно перевіряється викладачем.

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

 

Тема 1. Основні поняття електронної комерції.

14

1

Нові економічні явища з літерою «е». Роль мережі Інтернет в підвищенні ефективності бізнесу. Електронна комерція: революція в економічній свідомості або еволюція традиційної практики бізнесу. Створення необхідних умов для успішного розвитку електронної комерції в Україні.

6

2

Аналіз основних напрямів розвитку електронної комерції. Розвиток сектора В2В на прикладі західних країн і України. Розвиток сектора В2С на прикладі західних країн і України. Електронна комерція в секторі інтелектуальної власності. Електронна комерція і інвестиції на прикладі

8

 

Тема 2. Платіжні та фінансові системи Internet .

14

3

Основні поняття. Пластикова картка як платіжний інструмент. Забезпечення функціонування карток. Технологія безготівкових розрахунків на підставі пластикових карток. Отримання карток і ліміти користувача. Цикл операцій при обслуговувані картки. Проведення операцій. Дебітові системи

6

4

Платіжні технології з оплатою за фактом поставки товару, в момент здійснення купівлі, з попередньою оплатою товарів та послуг. Платіжні системи. Електронна валюта. Електронний цифровий підпис. Цифрові сертифікати. Системи і стандарти електронних розрахунків.

Протоколи електронної торгівлі ОТР,ОВІ, GТЕ.

8

 

Тема 3. Безпека і захист інформації в електронній комерції

14

5

Стан законодавчого регулювання відносин у інформаційних технологіях. Юрисдикція в Інтернет. Юридична сила договірної та розрахункової документації в електронній формі.

6

6

Правовий захист інформації. Інтелектуальна власність мережі. Закони України про криптозахист. Антиреклама. Створення тіньових сайтів. Електоронні бюро претензій.

8

 

Тема 4. Маркетинг в електронній комерції. Тактичні прийоми електронної комерції

12

7

Сутність нового підходу до системи маркетингу підприємства. Відмінність мережі Інтернет від традиційних ЗМІ.

6

8

Побудова системи маркетингу для електронної комерції. Моделі комунікацій Інтернет. Методи маркетингових досліджень в системах електронної комерції. Способи формування цільової аудиторії для електронної комерції.

6

 

Тема 5. Електронний ринок на базі Internet.

14

9

Продаж та купівля в Інтернет. Поняття електронного магазину. Програмні рішення Інтернет-торгівлі.

6

10

Оподаткування товарів, що продаються через Інтернет Ціноутворення в Інтернет.

8

 

Тема 6 Електронна підтримка споживачів

14

11

Інтернет-банкінг. Інтернет-трейдінг. Інтернет-страхування. Організація віртуального бізнесу в західних країнах.

6

12

Ознайомлення з роботою найвідоміших світових торговельних Інтернет-систем. Інформаційні послуги. Телекомунікаційні засоби спілкування.

8

 

Тема 7. Віртуальні підприємства

14

13

Концепція віртуальних підприємств. Інтеграція систем електронної комерції з системою управління підприємством. Система організації віртуальних підприємств.

6

14

Візитні картки фірм. Корпоративні сайти і бізнес-портали. Діяльність банків в Інтернет.

8

 

Тема 8. Перспективи розвитку електронної комерції

12

15

Методи вимірювання ефективності електронної комерції. Державне регулювання електронної комерції. Перспективи розвитку фінансових Інтернет-послуги і їх особливості.

6

16

Розвиток Інтернет-банкінга на Заході і в Україні. Інтернет-трейдінг і Інтернет-страхування на Заході і в Україні. Приклади організації успішного

віртуального бізнесу в західних країнах.

6

 

Всього за четвертий семестр

108

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальне завдання – форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Для якнайкращого засвоєння студентами практичних навичок з засад електронної комерції, типів електронних платежів, методів захисту інформації; вмінь оцінювати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації, виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів, навчальним планом передбачено написання реферату з дисципліни «Електронна комерція».

Необх і дно написати творче реферат на одну із заданих тем або узгодивши іншу тему з викладачем.

Теми рефератів :

1. Поняття електронного бізнесу та його види.

2. Еволюція електронного бізнесу.

3. Поняття електронної комерції.

4. Переваги електронної комерції.

5. Склад та напрямки розвитку електронної комерції.

6. Поняття системи електронної комерції.

7. Системи «бізнес-бізнес», «бізнес-споживач», «споживач-споживач», «споживач-влада».

8. Електронний магазин.

9. Електронний аукціон.

10. Корпоративні портали.

11. Електронні торгівельні площі.

12. Структура та основні функції електронних магазинів.

13. Дизайн та контент сайту.

14. Електронний каталог товарів.

15. Система пошуку та порівняння товарів.

16. Реєстрація та індивідуалізація користувачів.

17. Класифікація електронних магазинів.

18. Електронна вітрина.

19. Автоматизований магазин.

20. Торгова Інтернет-система.

21. Особливості комерційної діяльності в мережах.

22. Пропозиція та продаж електронних товарів та послуг.

23. Методи та системи платежів.

24. Електронна валюта.

25. Кредитні та дебетові карти.

26. Інтелектуальні карти.

27. Електронний чек.

28. Сутність та моделі комунікації в електронній комерції.

29. Сутність та види реклами в електронній комерції.

30. Корпоративний веб-сайт

31. Банери, пошукові системи та каталоги, електронна розсилка, інформаційні сайти, дискусійні листи, партнерські та спонсорські програми.

32. Особливості електронної рекламної компанії та її ефективність.

33. Електронний PR.

34. Стимулювання продажу.

35. Кількісна та якісна оцінка електронного магазину.

36. Оцінка ефективності створення електронного магазину.

37. Оцінка економічної ефективності функціонування електронного магазину.

38. Міжнародне регулювання електронної комерції.

39. Правове регулювання електронної комерції в Україні.

40. Внутрішні правила мереж, які входять до Internet.

41. Громадське регулювання Internet.

42. Безпечність комерційних угод в Internet.

8. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни ««Електронна комерція».викладачем використовуються традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи, рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання

9. Методи контролю

Оцінювання знань студента під час практичних занять з дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології» проводиться за шкалою, визначеною кафедрою, за такими критеріями:

¾ розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

¾ ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу;

¾ обізнаність з основною (обов’язковою) та додатковою літературою, а також із сучасною вітчизняною і зарубіжною літературою з питань, що розглядаються;

¾ уміння поєднувати теоретичні знання з вирішенням практичних завдань, розв’язанні задач, проведенні розрахунків тощо при виконанні завдань, винесених на обговорення аудиторії;

¾ логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, уміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з доповідей інших осіб.

При оцінюванні виконання студентом індивідуальних завдань приділяється увага:

¾ якості та самостійності виконання завдання;

¾ творчий характер виконуваного завдання;

¾ своєчасності захисту завдань перед викладачем (згідно з графіком навчального процесу.

Оцінка по модулю складається: поточний контроль – виконання контрольних та індивідуальних завдань під час проведення практичних занять, самостійної роботи – 40%; підготовка та захист індивідуального навчально-дослідного завдання – 30%; підсумковий контроль – тест – 30%.

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте ієрархічну конструкцію інформаційного комплексу.

2. Яке місце в інформаційному комплексі посідає Internet-економіка?

3. Чому глобальна комп’ютерна мережа Internet вважається «четвертим комунікаційним каналом»?

4. Які нові форми соціальної і економічної діяльності створює Internet?

5. Охарактеризуйте механізми підтримки електронної комерції.

6. У чому полягають особливості вимог, які висуває світовий ринок електронної комерції?

7. Охарактеризуйте особливості електронного бізнесу і електронної комерції.

8. У чому полягають основні переваги електронної комерції?

9. Які саме з сервісів Internet найбільше придатні для використання в електронній комерції?

10. Які стартові умови слід врахувати на етапі створення системи електронної комерції?

11. Чим зумовлені особливості впровадження засобів електронної комерції в компанії-виробнику?

12. Охарактеризуйте переваги і недоліки прямих продажів через Internet.

13. Якщо ініціатива створення торговельної Internet-системи на рівні виробник –дистриб’ютор виходить від дистриб’ютора, якою вона є за сутністю?

14. Які нові можливості відкриває для дистриб’ютора електронно-комерційна система, що підтримує дилерську мережу?

15. У якому випадку традиційній торговельній мережі доцільно використати Internet-торгівлю?

16. За якими критеріями оцінюють відповідність компанії своїм планам у галузі електронної комерції?

17. У чому полягає необхідність платіжних систем в Internet?

18. Однією з умов проведення електронних платежів є автентифікація покупців і продавців. Для чого вона потрібна?

19. Охарактеризуйте електронні платіжні системи.

20. Розкрийте сутність електронних чеків.

21. Чи є гарантії з боку української держави щодо використання електронних грошей? Обґрунтуйте думку.

22. Чому при використанні електронних грошей немає необхідності в автентифікації?

23. У чому відмінність кредитних Internet-систем від звичайних систем з кредитними картками?

24. Охарактеризуйте роль банку-емітента і банку-еквайєра в схемі проведення платежів через Internet з допомогою кредитних карток.

25. Розкрийте функції процесінгового центру платіжної Internet-системи.

26. З’ясуйте відмінність між відомими вам засобами електронних платежів і платіжною Internet-системою – «Internet-картка» і PayCash.

27. Які можливості щодо переведення послуг на новий рівень надають банкам сучасні Internet-технології?

28. Вкажіть, яке програмне забезпечення використовується для реалізації Internet-банкінгу.

29. У чому відмінність між Internet-банкінгом і РС-банкінгом?

30. Які канали банківського обслуговування використовують віртуальні банки?

31. Охарактеризуйте різновиди ймовірних загроз безпеці інформації в мережі.

32. Які головні вимоги до здійснення комерційних операцій в Internet?

33. У чому відмінність між автентифікацією й ідентифікацією користувача?

34. До яких заходів можна вдатися, якщо дані в мережі навмисно перехоплюються, читаються або змінюються?

35. У чому відмінність між кракером і хакером?

36. Які саме послуги забезпечують криптографічні технології для учасників електронної комерції?

37. Яке призначення криптографічного алгоритму?

38. Із скількома ключами може використовуватися криптографічний алгоритм?

39. У чому сутність найдавнішої схеми шифрування з використанням ключа?

40. Яка форма шифрування використовує асиметричні криптографічні алгоритми?

41. Назвіть приклад організаційного заходу, завдяки якому може стати відомою конфіденційна інформація в Internet.

42. Охарактеризуйте стандарти захисту сполучень і програм в Internet.

43. Для чого призначений міжмережний екран?

44. Чим відрізняються протоколи SSL і SET?

45. Який із них більш придатний для захисту комерційних даних?

46. Вкажіть, у чому перевага застосування смарт-карток для платежів в Internet з точки зору безпеки даних?

47. У чому полягають переваги Internet-реклами порівняно з традиційною рекламою?

48. За яким принципом відбувається обмін банерами в Internet?

49. Від чого залежить плата за рекламу на сайтах?

50. Охарактеризуйте роль Internet у загальному комплексі маркетингу підприємства.

51. Розкрийте сутність інформаційного маркетингу.

52. Чи може бути Internet в умовах сучасної української економіки основним каналом реалізації продукції? Аргументуйте свою думку.

53. У чому полягає відмінність між електронною візитною карткою фірми і корпоративним сайтом?

54. Які послуги з ведення електронного бізнесу надають своїм клієнтам бізнес-портали?

55. Які функції виконує сайт торговельний концентратор?

56. Охарактеризуйте он-лайнові роздрібні продажі.

57. У чому відмінність між оф-лайновим і он-лайновим бізнесом фірми?

58. Які функції виконує провайдер електронного молу?

59. Наведіть приклади можливих шляхів створення торговельної Internet-системи у контексті он-лайнового і оф-лайнового бізнесу.

60. У чому полягає роль консалтингових фірм при створенні торговельної Internet-системи?

61. Чому матрична структура колективу під час реалізації Internet-проекту компанії є неефективною?

62. Як відбувається спілкування продавця і покупців товару на Internet-аукціоні?

63. У чому полягає процедура реєстрації на сайті для участі в торгах?

64. Охарактеризуйте дію системи рейтингових оцінок учасників торгів на Internet-аукціоні.

65. Яку роль виконує т’ютор у дистанційному навчанні?

66. Чим відрізняються права розробників і власників дистанційних курсів?

67. Які телекомунікаційні засоби спілкування використовують члени віртуальної навчальної групи?

68. Чи доцільна відмова від традиційних форм навчання на користь дистанційної освіти? Аргументуйте думку.

69. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси Internet та Intranet.

70. Чим зумовлена відсутність у більшості фірм стрункої системи роботи з інформацією?

71. Охарактеризуйте переваги Intranet-технології побудови корпоративної мережі установи, пов’язані з економічними аспектами її діяльності.

72. У чому полягає інтеграційний і «каталітичний» характер Intranet-технології?

73. Які найкращі якості інформаційних централізованих систем і традиційних систем клієнт-сервер поєднали в собі системи нової Intranet-архітектури?

74. Охарактеризуйте чинники, які стримують впровадження Intranet у національних компаніях.

75. У чому полягає сутність телероботи?

76. Визначте основні передумови успіху підприємств в електронній комерції.

77. Чи підготовлений український Internet для впровадження електронної комерції? Аргументуйте свою думку.

78. Охарактеризуйте причини недостатнього рівня розвитку електронної комерції в Україні.

79. Які чинники впливають на національні особливості розвитку Е-комерції?

80. Які функції Internet-інкубаторів?

81. Чим корисні Internet-інкубатори авторам проектів, мережним підприємцям, інвесторам?

82. У чому причина недостатньо) зацікавленості західних інвесторів у вкладеннях до Uanet?

83. Чому українські компанії повинні нині приділяти увагу розвитку власних Internet-проектів?

84. Коли, на вашу думку, почнеться бурхливий розвиток електронної комерції в Україні? Від чого це залежить?

85. Охарактеризуйте призначення протоколу TCP/IP.

86. Які функції виконує сервіс-провайдер?

87. У чому полягають особливості основних послуг Internet?

88. Які переваги має електронна пошта порівняно з іншими способами передавання повідомлень?

89. Які функції виконують Internet-пейджери?

90. Яка роль відводиться системі телеконференцій в Internet?

91. Чим відрізняються групи новин від списків розсилання?

92. Вкажіть найзручніші та найефективніші види сполучення з Internet?

93. Охарактеризуйте особливості поштового доступу і його відмінності від on-line-сполучення.

94. Як формується E-mail-адрес?

95. У чому полягає відмінність FTP і «анонімного» FTP-доступів?

96. Яка Internet-технологія використовує гіпертекст?

97. У чому полягає зручність WWW для користувачів?

98. Охарактеризуйте тенденції сучасного розвитку Uanet.

99. Охарактеризуйте законодавство різних держав щодо електронних підписів.

100. Чи має користувач Internet юридичне право на самозахист технічними засобами при проведенні бізнес-операцій через мережу?


10. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота

Підсумковий тест

Сума

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

(ІНДЗ)

Т1

T2

Т3

T4

Т5

T6

Т7

T8

     

5

5

5

5

5

5

5

5

20

20

30

30

100

                         

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

75-89

ВС

добре

60-74

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

11. Методичне забезпечення

 

Основним видом інформаційно-методичного забезпечення дисципліни є: конспект лекцій; методичні вказівки до практичних занять; навчальні посібники з дисципліни, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).

Перелічені складові елементи інформаційно-методичного забезпечення існують як у друкованому вигляді так і в електронній формі у вигляді роздавальних матеріалів, відповідного розділу сайту кафедри інформаційних технологій і ситем управління, а також у вигляді електронного навчального комплексу з дисципліни на компактному диску.

 

12. Рекомендована література

 

Основна

1. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 272 с.

2. Багрин Ю.Н. INTERNET – новые инструменты в маркетинговой деятельности предприятий. /В сборнике тезисов докладов конференции «Internet-коммерция-2000» – К.: 2000, – Режим доступу : http://www.ecworld.com.ua:8101/ic99/bagrin.html.

3. Багрин Ю.Н. Интернет как новый маркетинговый канал. /Журнал «Маркетинг и реклама», – Режим доступу : №11/1999, http://www.i-m.kiev.Ua/publ/l.htm.

4. Бойчун О.В. Технология коммерческих и денежных операций в Internet. /В сборнике тезисов докладов конференции «Intеrnеt-коммерция-2000». – К.: 2000, – Режим доступу : http://www.ecworld.com.ua:8101/ic99/e-comm.html.

5. Волков С. Система электронных платежей PayCash. /В сборнике тезисов докладов на семинаре «Электронная коммерция – путь успешного бизнеса в России». – М.: 2000, – Режим доступу : http://www.magazin.ru/tez.html.

6. Волков С., Достов В. Платежные механизмы современного Internet. /Журнал «Мир Internet», №5/2000, с. 22–28.

7. Паевой С.В. Применение Internet-технологий в рекламной деятельности фирм. Украинский центр Internet-рекламы «Echo». – Режим доступу : http://www.ecworld.com.ua: 8101/ ic99/echo.html.

8. Данько О. Почему он, а не ты? /Журнал «Hi-Tech панорама» (приложение к журналу «Chip»), №8/2001, с. 23–24.

9. Достов В. Розничная Е-торговля – тихая революция или громкая фикция? /В сборнике тезисов докладов на семинаре «Электронная коммерция – путь успешного бизнеса в России». – М.: 2000, – Режим доступу : http://www.magazin.ru/tez.html.

10. Енгель П.С., Макарова М.В., Баришенська В.Г. та інші. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навчальний посібник для студентів кооперативних ВНЗ. – К.: Навчально-методичний Центр Укоопспілки «Укоопосвіта», 2000. – 267 с.

11. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». /Відомості Верховної Ради, №31/1994, с. 286.

12. Захарова М. С чего начинается бизнес или правовые проблемы Е-бизнеса. – Режим доступу : http://www.newsib.cis.ru/1999_50/newth_1.html.

13. Каменнова М., Громов А. Технологии для виртуального предприятия. /Журнал «Открытые системы», №4/2000, – Режим доступу : http://opensystems.ru/os/2000/04/047.htm.

14. Козье Д. Электронная коммерция. – М.: Русская редакция, 1999.

15. Колос В.В., Кудрявцева С.П. Методологические аспекты организации дистанционного обучения на основе телематики /У збірнику матеріалів другої міжнародної конференції «Internet-Освіта-Наука-2000». – Вінниця, 2000. –343 с.

16. Компаниец Н. Предприятие в Сети. /Журнал «Hi-Tech панорама» (приложение к журналу «Chip»), №8/2001, с. 20–21.

17. Компьютерные системы и сети. /Под ред. Косарева В.П., Еремина Л.В. – М.: Финансы и статистика, 1999.

18. Концепція Національної програми інформатизації. Схвалено Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року №75/98-ВР. – Режим доступу : http://www.ipc.kiev.ua/ukr/laws.asp?type=arti-cle&num=53.

19. Кравец В.Б., Кухаренко В.З. Этапы развития дистанционного обучения в Харьковском политехническом университете. /У збірнику матеріалів П’ятої міжнародної конференції з дистанційної освіти. – М.: МЕСІ, 1998 –250 с., – Режим доступу : http://www.dist-edu.ru/konf/5KONF_DO/do/ kuharen.htm

20. Ларин Ц. Продюсирование бизнес-процессов. – Режим доступу : http://www.manage.ru/ management/producebp.shtml.

21. Либман Л. Электронная коммерция: воздаяние за веру. /LAN – Журнал сетевых решений №06/98, http://cit.asma.ru/LAN/magazine/40-l.html.

22. Макарова М.В. Доцільність і етапи створення системи дистанційного навчання в регіональному вищому навчальному закладі. /Науково-практичний журнал. Регіональні перспективи», №2–3/2001, с. 216–218.

23. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Леонов Д.Г. Атака на Internet. – М.: Издательство ДМК, 1999.

24. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 364 с.

25. Морейнис А. Четыре источника и четыре составных части интернет-маркетинга. – Режим доступу : http://www.marketer.ru/articles/index.73.html.

26. Новомлинский Л.С чего начать создание системы Электронной Коммерции. – Режим доступу : http://www.e-commerce.ru/beginning.html.

27. Петров А. Криптографические методы защиты. – М.: Издательство ДМК, 2000. –160 с.

28. Пілянкевич Є. Роль держави у сфері регулювання доступу до інформації в комп’ютерних мережах. – Режим доступу : http://www.ipc.kiev.ua/UKR/bulletin/09/9_2.htm.

29. Пилянкевич Е., Данько О. Ярмарка в Internet /Журнал «Hi-Tech панорама» (приложение к журналу «Chip»), №3/2001, с. 20–21.

30. Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні. Затверджено Указом Президента України від 22 травня 1998 року №505/98. – Режим доступу : http://www.ipc.kiev.ua/ukr/laws.asp?type=article&num=180.

31. Сокольський М.В. Все об Intranet и Internet. – М.: Элиот, 1998 – 256 с.

32. Тарасов В.Б. Виртуальное предприятие – ключевая стратегия автоматизации и перестройки деловых процессов. /Журнал «Электронный офис», №10/1996, с. 2–3.

33. Тарасов В.Б. Предприятия XXI-го века: проблемы проектирования и управления. /Журнал «Автоматизация проектирования», №4/1998, с.45–52.

34. Уилсон Т. Центры электронной торговли: не может быть легких решений. /Журнал «Сети и системы связи», №5/2000, с. 102–107.

35. Украинский Internet: проблемы, достижения, цифры и факты. Материалы Круглого стола. /Журнал «Компьютерное Обозрение», №16/2000, – Режим доступу : http://www.itc-ua.com/ article.phtml?ID=2088.

38. Шарма В., Шарма Р. Разработка Web-серверов для электронной коммерции (Комплексный подход). Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 400 с.

39. Шевченко А. Стандарты 3-го тысячелетия. – Режим доступу : http://www.documenta.ru/ cons/book/bookpress_2.html.

Додаткова

40. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.

41. Дvнaeв С. INTERNET-технологии. – М.: Диалог-МИФИ, 1997. – 288 с.

42. Крупник А. Как продать товар и получить деньги в Internet (введение в электронную коммерцию). – М.: МикроАрт, 2000. – 240 с. 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,